Lähtökohdat

1.10.2015

Otaniemi pähkinänkuoressa

Otaniemi on kaupunginosa ja yliopistoalue Espoossa. Se sijaitsee Laajalahden etelärannalla, Tapiolan naapurina lähellä Helsingin rajaa. Alue kuuluu Suur-Tapiolan suuralueeseen. Otaniemen ja Tapiolan rajana on Kehä I. Otaniemi on tunnettu siellä sijaitsevasta Aalto-yliopistosta sekä useista teknisen alan yrityksistä. Otaniemessä on yhteensä n. 3 600 asukasta, 14 000 opiskelijaa ja 11 000 työssäkäyvää (2014).

Otaniemessä on kaksi muita selvästi merkittävämpää maanomistajaa. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy omistaa Aalto-yliopistoon liittyvät kiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt pääosan muista kiinteistöistä. Espoon kaupunki omistaa Otaniemen katualueet.

kartta_otaniemi

 

Tulevaisuudessa Otaniemi muuttuu merkittävästi. Keskusta-alue kehittyy asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskuksena sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohtana. Metron rakentaminen ja Raide-Jokerin mahdollinen uusi yhteys muuttavat alueen liikennejärjestelmää ja vahvistavat joukkoliikenteen roolia Otaniemessä. Aalto-yliopistolle rakennettava uusi Väre-rakennus sijoittuu Kandidaattikeskuksen (vanhan TKK:n päärakennuksen) ja kirjaston läheisyyteen Otaniementien ja Otakaaren nykyisen liittymän kohdalle. Otaniemen sisäistä katuverkkoa muutetaan siten, että läpiajo Kehä I:ltä Karhusaarentielle estetään ja keskukseen muodostetaan kävelypainotteinen alue. Maantasoisia pysäköintipaikkoja poistuu ja kilpailu katutilasta kiristyy, jolloin pysäköinnin taloudellinen ohjaaminen tulee ajankohtaiseksi. Suunnitelmien mukaan alueella asuu vuonna 2040 noin 7 500 asukasta enemmän kuin nykyään. Uusista asukkaista noin kolmasosa on opiskelijoita.  Aalto-yliopiston toimintojen keskittymisen johdosta alueelle on tulossa noin 3000–4000 opiskelijaa enemmän kuin nykyisin.

kartta_otaniemi2


Kehityssuunta

Kehittämisohjelman laadinnan perustana toimivat kaupungin ja muiden toimijoiden Otaniemelle asettamat tulevaisuuden linjaukset ja visiot.

Espoon kaupungin Otaniemi-visio on kirkas: alueesta halutaan maailmanluokan innovaatiokeskittymä. Espoon kaupungin strategia, Espoo tarina, korostaa Otaniemen merkitystä Espoolle. ”Teknillisen korkeakoulun ja VTT:n sekä myöhemmin Aalto-yliopiston ansiosta Espooseen on kehittynyt huipputeknologiaa, innovaatioita ja korkeaa osaamista hyödyntävä tieteen, taiteen ja talouden keskittymä. Keilaniemessä on useita isojen yritysten pääkonttoreita, ja Otaniemestä on muodostunut nuorten yritysten kasvualusta. Espoo on kansainvälisesti tunnettu osaamisen, tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristö. Euroopan parhaimpien yliopistojen joukkoon nousseen Aalto-yliopiston lisäksi koulumme ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä.”

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on vuonna 2013 laatinut Otaniemen ja Tapiolan alueen kehittämisen pohjaksi teesit (KSL 25.9.2013, Kaupunkisuunnittelulautakunnan teesit ja jatkotoimenpiteitä ohjaavat linjaukset Otaniemen ja Keilaniemen alueille). Teesit toimivat sekä kaavoituksen tarpeisiin että kaupungin ja muiden toimijoiden yhteisen toimenpideohjelman laatimisen ja toimeenpanon pohjana.

Vuonna 2014 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Otaniemen kokonaisuuteen eli niin sanottuun Kokokuvaan liittyvät maankäytön ja liikenteen suunnittelua ohjaavat yleiset tavoitteet. Otaniemen Kokokuva on alueellinen tulevaisuudenkuva sekä maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma, jossa esitetään Otaniemen opetus-, tutkimus-, ja yritystoiminnan sekä asumisen keskeisimmät tavoitteet ja periaatteet sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kokokuva-raporttiin on koottu kaupungin sekä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen tuottaman aineiston tärkeimpiä osia.

Parhaillaan on käynnissä laajamittainen kampusalueen kehittämisen suunnittelu Aalto-yliopiston johdolla. Otaniemessä olevia Aalto-yliopiston kortteleita kehitetään kokeilunhaluisesti ja näiden erilaisuutta tutkien. Väre–keskusrakennus ja Dipolin muodonmuutos yliopiston päärakennukseksi ovat osa tätä ohjelmaa. tavoitteena on, että vuonna 2020 Otaniemi on muuttunut teknologiakeskuksesta myös elämisen, taideteollisuuden, liiketoiminnan kehittämisen ja vapaa-ajan keskeiseksi kaupunginosaksi. 


Otaniemen liikenne- ja maankäyttöhankkeet

Otaniemessä on meneillään ja suunnitteilla useita maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä hankkeita, jotka ovat toimineet tämän työn lähtökohtina.

 • Otaniemen keskuksen kaavamuutos
  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 Otaniemen keskustan asemakaavan (KV 8.6.2015 Otaniemen keskustan kaavamuutos), joka mahdollistaa uuden Väre-rakennuksen rakentamisen ja Otaniementien ympäristön uudet liikennejärjestelyt. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Aalto-yliopiston keskeisten toimitilojen sijoittuminen Otaniemen keskukseen ja kehittää Korkeakouluaukion ympäristöä monipuolisten palveluiden keskuksena sekä joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohtana.
 • Muut kaavahankkeet
  Jo hyväksytyn kaavan lisäksi Otaniemessä on vireillä useita muita kaavamuutoksia. Espoon kaavoituskatsauksessa 2015 on mainittu seuraavat Otaniemen alueen hankkeet:

  • Otaniemen- Keilaniemen innovaatiokeskittymä
  • Asuminen Otaniemen metroaseman lähialueilla
  • Maarinsolmu
  • Kehä I tunnelointihanke sekä
  • Otaranta-Servinniemen, Otakaaren ja Dipolin kaavamuutoskohteet.

Tiedot hyväksytyistä ja ajankohtaisista kaavoitushankkeista löytyvät Espoon kaupungin karttapalvelusta.

 • VÄRE-rakennus ja katuverkon muutokset
  Väre-rakennus on Otaniemen avoimen kansainvälisen suunnittelukilpailun voittajana valittu Otaniemen keskelle tuleva uudisrakennus, johon taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu siirtyy nykyisten suunnitelmien mukaan 2018. Rakennukseen tulee myös palveluita ja metroaseman yhteyteen kaupan tiloja. Rakennus sijoittuu Otaniementien ja Otakaaren nykyisen liittymän päälle. Katuverkkoon tehdään muutoksia siten, että läpiajava autoliikenne katkaistaan ja keskuksessa suositaan jalankulkua ja pyöräilyä.
 • Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpidesuunnitelma
  Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tammikuussa 2014 Otaniemen pysäköintiohjeen ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelman sovellettavaksi ohjeellisena Otaniemen kehittämisessä. Pysäköintiohjeessa on määritetty Otaniemeen pysäköintinormit sekä laadittu toimenpideohjelma pysäköinnin kehittämiseen alueella.
 • Pyöräilyn laatureitti Otaniemessä Silkkiniityn suuntaan ja Otaniemestä pohjoiseen (suunnitteilla/ Espoon kaupunki)
  Pyöräilyn laatureitit ovat erityisesti työmatkapyöräilyyn suunniteltuja laadukkaita ja sujuvia pyöräteitä. Kaupunkisuunnittelukeskus on hyväksynyt pyöräilyn tavoiteverkon osana liikenneverkkovisiotaan. Tavoiteverkossa on esitetty laatureitti Otaniemen alueelle.
 • Metro
  Länsimetro Ruoholahdesta Matinkylään on rakenteilla ja liikennöinti on suunniteltu alkavaksi vuonna 2016. Otaniemen metroasema tulee uuden Väre-rakennuksen yhteyteen. Metron toteutuminen mullistaa Otaniemen nykyisen liikkumisen järjestelmän ja haastaa sen uudistumaan kokonaisvaltaisesti.
 • Muutokset bussiliikenteessä
  Metro aiheuttaa muutoksia Otaniemen bussilinjastossa. Suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan vähentyvät, mutta Otaniemen sisäinen liikenne Otakaarelta Otaniemen keskustaan säilyy. Runkolinja 550 säilyy ennallaan. Lisäksi on kehitteillä uusi runkolinja Tapiola-Otaniemi-Meilahti-Pasila
 • Raide-Jokeri
  Raide-Jokeri on pääosin nykyistä runkolinjan 550 reittiä seuraava pikaraitiotieyhteys Keilaniemestä Itäkeskukseen. Raide-Jokerin linjauksesta Espoon alueella on tehty kaupunginhallituksen päätös vuonna 2014. Raide-Jokeri on hankesuunnitteluvaiheessa ja päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään aikaisintaan keväällä 2016.


Muut Otaniemen liikkumisoloihin vaikuttavat hankkeet ja palvelut

Pääkaupunkiseudulla on Otaniemen hankkeiden lisäksi käynnissä useita liikennejärjestelmään liittyviä ja sitä kautta Otaniemenkin liikkumisoloihin vaikuttavia muutoksia. Nämä ovat toimineet tämän työn lähtökohtina.

 • Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä
  Helsingin seudun joukkoliikenteessä otetaan vuoden 2015 loppuun mennessä käyttöön uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä. Se uudistaa nykyisen matkakorttijärjestelmän ja yhtenäistää informaatiojärjestelmät. Tavoitteena on saada koko Helsingin seudun joukkoliikenne ajantasaisen matkustajainformaation piiriin.
 • Joukkoliikenteen uusi hinnoittelumalli
  Uusi joukkoliikenteen vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli otetaan käyttöön lippu- ja informaatiouudistuksen ja matkakorttien vaihdon jälkeen vuonna 2017. Nykyisiin kuntarajoihin perustuva malli korvataan kaarimaisiin vyöhykkeisiin perustuvalla mallilla, jossa matkalipun hinta määräytyy matkan pituuden mukaan. Uudessa mallissa Otaniemi sijaitsee vyöhykkeellä B. A-B vyöhykeraja sijaitsee Helsingin ja Espoon kuntarajan kohdalla Otaniemen ja Lehtisaaren välissä ja vyöhykeraja B-C Matinkylän ja Soukan välissä.
 • Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä
  Helsinkiin on suunnitteilla kaupunkipyöräjärjestelmä, joka rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tulisi olla käytössä vuonna 2016 ja kattaa kantakaupungin ja sisältää 50 asemaa ja 500 pyörää. Toisessa vaiheessa järjestelmää on tarkoitus laajentaa vielä noin 100 asemalla ja 1000 pyörällä aluetta laajentamalla. Helsingin kaupungin liikennelaitos on käynnistänyt kaupunkipyöräjärjestelmähankinnan hankesuunnitelman. Hankkeessa on tällä hetkellä (syksy 2015) menossa tarjouskilpailu viiden toimittajan kanssa.
 • SPIRE-hanke (Smart Parking for Intelligent Real-Estate)
  Aalto yliopistokiinteistöt on mukana hankkeessa, jossa testataan ja arvioidaan pysäköinnin informaatiopalvelun prototyypin laajentamismahdollisuuksia siten, että kaupunkitilan käyttö tehostuisi. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi pysäköintitilojen jakamisen lisäksi vaikkapa työ-, liike-, ja neuvottelutilojen yhteiskäyttöä eri toimijoiden kesken.


Otaniemen toimijat:

Alueen suurimpia toimijoita ovat kaupungin lisäksi Aalto-yliopisto, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas), Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopistokiinteistöt ja Helsingin seudun liikenne (HSL).

Espoon kaupunki
Espoon kaupunki omistaa alueen katualueet ja vastaa alueen kaavoituksesta ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamisesta. Kaupunki osallistuu joukkoliikenteen suunnitteluun ja rahoitukseen. Kaupungilla on merkittävä rooli mm. Raide-Jokerin linjauksen ja metroaseman ympäristön suunnittelussa sekä pyöräilyn laatureittien toteuttamisessa.

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Aalto-yliopisto pyrkii strategiatasolla ja yleisten toimintaohjeiden kautta edistämään työntekijöidensä ja opiskelijoiden kestävää liikkumista ja toisaalta tarjoamaan konkreettisia apuvälineitä kestäviin valintoihin (mm. kampuspyörät). Lisäksi Aalto-yliopistolla on mahdollisuus tutkia ja kehitellä uusia toimintamalleja koskien kestävää liikkumista. Aalto myös kehittää toimintaa ja viitoittaa tarpeet kampusrakenteen kehittämiselle.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy / Aalto Campus & Real Estate (Aalto CRE)
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n päätehtäviä ovat kiinteistöjen vuokraus, ylläpito, kehitys sekä kiinteistöinvestoinnit. Yliopistokiinteistöt tarjoavat kiinteistöpalveluja opetus-, tutkimus- ja kehitys sekä tuotantotoiminnalle. Aalto-yliopistokiinteistöt omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä olevista rakennuksista Otaniemen alueella. Aalto-yliopistokiinteistöt järjestävät liikkumisen palveluja kiinteistöjen omistuksensa kautta.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on noin 15 000 jäsenen palvelu- ja etujärjestö. Ylioppilaskunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty ylioppilaskunta-asetuksessa. AYY:n rooli viisaan liikkumisen edistämisessä on opiskelijoiden sitouttaminen, tiedottaminen, kampanjointi ja muu markkinointi. Lisäksi opiskelijat voivat AYY:n järjestötoiminnan kautta osallistua viisaan liikkumisen kehittämiseen (palvelut, yhteisöt). Ylioppilaskunnan kiinteistöpalvelut omistavat kiinteistöjä kampusalueella.

Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka tuottaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan. Senaatti-kiinteistöt omistavat Otaniemessä suuren osan kiinteistöistä ja maa-alueista. Senaatti on Aalto-yliopistokiinteistöjen ohella toinen merkittävä kiinteistötoimija hankealueella. Senaatti-kiinteistöjen rooli liikkumisen palvelujen järjestäjänä muodostuu kiinteistöjen omistuksen kautta.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS)
Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Hoas hoitaa asuntojensa vuokrauspalvelut ja kiinteistöjen ylläpidon manageerauksen pääosin itse. Hoasilla on Otaniemessä noin 550 asuntoa. Hoasin rooli liikkumisen palvelujen järjestäjänä muodostuu kiinteistöjen omistuksen kautta.

Helsingin seudun liikenne (HSL)
HSL vastaa omalla toimialueellaan Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja sillä on merkittävä rooli seudun liikkumisen ohjauksen toimijana ja palveluntarjoajana. Lisäksi HSL tarjoaa avointa dataa älyliikenteen sovellusten kehittäjille ja toimii yrityksiin päin viisaan liikkumisen edistäjänä.

 


 Palveluntuottajia

Liikkumisen palveluntarjonta sekä näiden alustana toimivat teknologiat ovat monipuolistumassa ja yksi kasvavista elinkeinotoiminnoista. Työn aikana (kevät 2015) järjestettiin Markkinatori-tilaisuus, jossa palvelujen tuottajat esittelivät olevia tai kehitteillä olevia tuotteitaan ja palveluitaan viisaan liikkumisen kehittämisohjelman ohjausryhmälle. Tilaisuus oli avoin kaikille viisaan liikkumisen palvelujen tuottajille. Alla on tilaisuudessa mukana olleiden palveluntarjoajien esittelyt. Kehittämisohjelmassa ei määritelty palveluiden tuottajia, vaan tämä tehtävä jää toimenpiteiden toteuttajille.